Erityistä tukea tarvitseva opiskelija Point Collegessa

Opiskelijat osallistuvat keväällä tai heti opintojen alussa lähtötasotesteihin: matemaattisten, kielellisten perusvalmiuksien ja kielten testaamiseen. Opintojen alkaessa omanohjaaja keskustelee opiskelijan kanssa ja laatii opiskelijalle HOKSin (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma). Erityisen tuen tarve voi ilmetä myös myöhemmin opintojen aikana. Oppisopimuskoulutuksessa ja ammattitutkinnoissa hakeutumisvaiheessa opiskelijan tukitoimien tarve kartoitetaan HOKSin tekemisen yhteydessä haastattelun avulla. Tarvittaessa testataan matemaattiset ja kielelliset perusvalmiudet Niilo Mäki Instituutin testeillä.

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi.

Mikäli opiskelija tarvitsee erityistä tukea tutkintonsa suorittamiseen, oppilaitos koulutuksenjärjestäjänä tekee päätöksen opetuksen järjestämisestä erityisopetuksena ja opiskelijalle laaditaan tukitoimet henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) aina tutkinnon osittain. Sen avulla turvataan opiskelijalla tarkoituksenmukaiset, henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvat opetukselliset ratkaisut, tarvittavat pedagogiset tukitoimenpiteet sekä mahdollisesti muita erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä. Opiskelijaa ja alaikäisen opiskelijan huoltajaa kuullaan ennen tukitoimien laatimista.

Alakohtaiset erityisopettajat 2018–2019:

  • sote, 16 ja 17  (Anna-Mari Heikinheimo)
  • sote 18, sote oppis ja ammattitutkinnot (Sami Somiska)
  • liiketalous, suomenkieliset (Elina Palonen)
  • liiketalous, ruotsinkieliset (LiseLott Berg-Ahlroth)
  • QBA (LiseLott Berg-Ahlroth)
  • liiketalous oppis, datanomit, ammattitutkinnot (Katarina Antman, Marjo Kullberg)

Avoin oppimisympäristö Majakka

Avoin oppimisympäristö Majakka on avoinna joka päivä. Paikalla opiskelijoita on ohjaamassa opintocoach, erityisopettaja tai opinto-ohjaaja ja tarvittaessa YTO-aineiden tai ammatillisten aineiden opettaja. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada Majakassa yksilöllistä tukea ja ohjausta tehtävien tekoon tai tehdä tekemättömiä tehtäviään. Opiskelija voi hakeutua Majakkaan omatoimisesti tai tulla sinne ko. opintojakson opettajan, omaohjaajan tai opinto-ohjaajan ohjaamana. Majakka on myös tärkeä kohtaamis- ja keskustelupaikka, joka yhdistää eri vuosikursseilla ja eri tutkinnoissa opiskelevia tarjoten opiskelijoille levähdyspaikan heidän vapaa-ajallaan.