Användningsregler för systemen

Användningsreglernas betydelse

Borgå handelsläroverks målsättning är att erbjuda möjligheter att använda datasystem och datatrafik. För att kunna  garantera fungerande arbetsförhållanden  är det viktigt att följa gemensamt överenskomna regler.

Datasäkerhet

Med datasäkerhet menas att maskinerna, programmen, datatrafiken och informationen är skyddad fysiskt, tekniskt och funktionellt.

Alla som arbetar i skolan bör ta hand om datasäkerheten.

Systemen bör användas omsorgsfullt och med god etikett.

Användarkod och lösenord

Åt en elev som studerar i skolan ges en användarkod som berättigar till användning av de datorer som är avsedda   för studerande. Eleven undertecknar en användningsförbindelse och meddelar att han läst dataskyddsdirektiven vid mottagningen av användarkoden.

Användarkoden avlägsnas när eleven blir färdig från skolan. Användarkoden avlägsnas också om elever slutar eller på något annat sätt avbryter studierna.

Lösenordet följer starkare säkerhetsklassificering, alltså det innehåller små och stora bokstäver samt siffror och bör var minst 7 tecken lång. Lösenorden bör bytas var fjärde månad eller oftare om systemet kräver det.

Inloggning på datorn

Eleven har en personligt användarkod som han loggar sig in med. Alla är skyldiga att hålla reda på sitt eget lösenord, så att det inte kommer i fel händer. Lösenordet får inte överlåtas åt andra.

Om man glömmer sitt lösenord skall man be om ett nytt av adb-stödet och då måste man vid behov kunna visa identitetsbevis.

Arbete vid datorn

Då eleven arbetar i vid datorn måste han följa god etikett.

KOM IHÅG ATT LOGGA UT VARJE GÅNG DÅ DU SLUTAR ARBETA VID DATORN.

Förbjuden användning och kopiering

De program som finns i datorerna får användas fritt, så länge som användningen hör till skolarbetet, om inte annat nämnts. Kopiering av program till egna maskiner är förbjudet. Installering av egna program till skolans datorer är förbjudet.

Administratörernas rättigheter

Administratörerna för skolans datasystem har rätt att övervaka, begränsa och reglera användningen av datasystemen och nätverken samt vid behov kopiera, flytta, ta bort och läsa information som finns i maskinerna eller nätverken.

Administratörerna har rätt att begränsa datatrafiken ifall dataförbindelserna belastas för mycket, blir för dyra eller dess användning medför datasäkerhetsrisker.

Administratörerna har rätt att ingripa i användarnas filer och datatrafik utan användarens lov endast om en störning i systemen det kräver eller det finns skäl att misstänka missbruk eller kriminell aktivitet.

Administratörernas skyldigheter

Administratörerna har tystnadsplikt angående konfidentiell information.

Administratörerna bör informera om möjliga inverkningar av ändringar i systemen och vid behov ge tillräckligt med handledning.

Användarnas rättigheter

Användarna kan ge förslag till utvecklingen av adb-servicen.

Användaren kan göra en skriftlig besväran till skolans rektor om han är missnöjd med någon åtgärd som Administratörerna har vidtagit angående honom.

Användarnas skyldigheter

För att uppnå bra arbetsförhållanden bör användarna ta ansvar för användningen av systemet och beakta andra användare. Användarna bör värna om allmän datasäkerhet.

Varje användare ansvarar för all användning som sker med hans användarkod.

Användaren är skyldig att själv skydda och säkra sina filer, fastän upprätthållaren i sista hand  ansvarar för säkerhetskopieringen.

Användaren bör beakta andra användare av systemet och får inte vålla skada åt andra användare,skolan eller datasystemen.

Direktiv som ges av skolans personal bör följas.

Begränsning av användning

Det är förbjudet att kringgå eller överskrida begränsningar och användnigskvoter.

Det är förbjudet att använda eller söka efter kända eller nya svagheter i datasäkerheten.

Det är förbjudet att använda datasystemen eller nätverken för att bryta sig in i eller försök till att bryta sig in i  andra system.

Det är förbjudet att sprida datavirus.