INLÄRNINGENS OCH KUNSKAPENS GLÄDJE I MER ÄN 50 ÅR!

Porvoo International College eller Point College är en privat utbildningsanordnare som grundades 2012 och som redan i över 50 år har betjänat regionens företag. Point College uppstod då två traditionella läroanstalter, Borgå handelsläroverk grundat 1958 och Porvoon terveydenhuolto-oppilaitos grundat 1989, fusionerades. Point College är ett semioffentligt allmännyttigt företag, som till 59 % ägs av kommuner, lokala företag samt privatpersoner.

Yrkesskicklig och kunnig arbetskraft utexamineras från oss såväl för handels- som för social- och hälsovårdssektorn. Vi utbildar både unga och vuxna på finska, svenska eller engelska och Point College har en egen läroavtalsbyrå. Våra verksamhetsprinciper fokuserar på de studerande och våra kunder, samt ett nära samarbete med näringslivet redan under studietiden. Andelen studerande som utexamineras från oss är hög och våra studerandes sysselsättningsgrad är god.

Point College är bäst i sin klass över det av statsrådet för år 2014, 2015, 2016 and 2017 fastställda resultatet.

POINT COLLEGE LUKUINA/ POINT COLLEGE I SIFFROR/ POINT COLLEGE IN FIGURES
TEEMA//TEMA/SUBJECT MÄÄRÄ/ANTAL/NUMBER
Nuoriso-opiskelijat/Studerande på ungdomsstadiet/Youth 420-440
Aikuisopiskelijat/Vuxenstuderande/ Adult students 300-400
Henkilöstö/Personal/Staff 70 hlöä/pers./persons
Opettajat/Lärare/Teachers 55 hlöä/pers./persons
Liikevaihto/Omsättning/Turnover 6 miljoonaa €/6 miljoner €/€6 million
Koulutusohjelmat/Utbildningsprogram/Education programs 8-10
Yritysyhteistyökumppanit/Företagssamarbetspartner/Partners 600
Oppisopimusten määrä/Antal läroavtal/Number of apprenticeships 250
Tuloksellisuus 2017 (opetus- ja kulttuuriministeriö)/
Resultat 2017 (ukm)/
Education success (The Ministry of Education and Culture  2017)
Suomen paras – jo kolmantena vuonna peräkkäin/
Finlands bästa – redan tredje året i följd/
The best in Finland – for the third year in a row