Ikääntyvien hoito ja kuntoutus

Vanhustyön osaamisalan suorittanut osaa kohdata vanhuksen yksilöllisesti ja tukea tämän voimavaroja sekä toimia voimavaralähtöisesti. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mm. dementiaa, aivovaurion saaneiden ja psykogeriatristen vanhuspotilaiden hoitoa ja kuntoutusta myös moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Hän osaa toteuttaa ja arvioida vanhusten hoidossa käytettävää lääkehoitoa. Hän osaa valmistaa vanhukselle sopivaa ruokaa ja ohjaa tätä ravitsemuksessa ja erikoisruokavalioissa. Hän osaa edistää vanhuksen arjen mielekkyyttä erilaisilla keinoilla, kuten esimerkiksi muisteluterapia, musiikin terapeuttinen käyttö, toiminnalliset terapia- ja kuntoutusmenetelmät. Hän osaa ohjata vanhuksia ja heidän läheisiään fyysisen ja psyykkisen terveyden edistämisessä, terveiden elintapojen omaksumisessa, käyttää kuntouttavia ja toimintakykyä edistäviä työmenetelmiä ja ottaa huomioon työturvallisuuden.Hän osaa kehittää ammattitaitoaan ja vanhustyötä sekä hyödyntää oman alansa moniammatillista tietoperustaa.

Tyypillisiä vanhustyön osaamisalan työpaikkoja julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla ovat kotihoito, päivätoiminta, palvelutalot ja –keskukset, dementiayksiköt, vanhainkodit ja sairaalat.