Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Työpaikalla järjestettävä koulutus suunnitellaan yhteistyössä eri osapuolten kesken. Opiskelija voi hankkia osaamista joko kokonaan oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen tai yhdistellä näitä joustavasti opintojensa aikana. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen sopimukseen liitetään opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Työpaikalla nimetty työpaikkaohjaaja ohjaa, arvioi osaamisen kehittymistä ja näytössä osaamista. Opiskelija on työpaikalla oppimassa HOKS:ssa sovittuja asioita, joten hänen pitää saada tehdä nimenomaan niitä työtehtäviä, joissa asiat voi oppia. Lisäksi hänen tulee saada ohjausta ja tukea sekä palautetta osaamisen kehittymisestä, jotta hänen osaamisensa kehittyy sovitulla tavalla.

Työelämän edustajalla näytön arvioijana tulee olla riittävä suoritettavaan tutkintoon ja erityisesti arvioitavaan tutkinnon osaan, yhteisen tutkinnon osan osa-alueeseen tai valmentavaan koulutukseen liittyvä ammattitaito ja osaaminen sekä riittävä perehtyneisyys arviointiin ja suoritettavan tutkinnon perusteisiin.

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa työpaikalla opiskelija hankkii osan tutkinnon osaamisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa.

Point College sopii kirjallisesti työpaikan edustajan kanssa opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla (koulutussopimus) sekä näyttöjen järjestämisestä.

Näytöllä osoitetaan ammatillisten tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen. käytännön työtehtävissä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa. Näyttö voi muodostua yhdestä tai useammasta työtehtävästä yhdellä tai useammalla työpaikalla. Perustellusta syystä näyttö tai osa siitä voidaan toteuttaa myös oppilaitoksessa. Näytössä osoitetaan tutkinnon perusteissa määritelty keskeinen ammattitaito tai osaaminen.

Näytössä osoitetun osaamisen arvioinnin toteuttavat ja arvioinnista päättävät tutkinnon osittain kaksi arvioijaa yhdessä. Toinen arvioijista on opettaja ja toinen työelämän edustaja. Erityisestä syystä arvioinnin voi toteuttaa ja arvioinnista päättää myös kaksi opettajaa tai muuta koulutuksen järjestäjän edustajaa. Osaamista arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja kriteerien perusteella. Arvioinnin perusteella annetaan arvosanat tutkinnon osista.

Näyttöä arvioi kaksi arvioijaa, joista toinen edustaa työelämää ja toinen on opettaja tai erityisestä syystä muu koulutuksen järjestäjän edustaja. Kahdella arvioijalla pyritään siihen, että arvioinnissa toteutuu työelämälähtöisyys sekä osaamis- ja kriteeriperusteisuus.

Oppisopimuskoulutuksessa pääosa osaamisesta hankitaan työpaikalla käytännön työtehtäviä tehden. Osaamista täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä.

Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen ja työnantajan ja koulutuksen järjestäjän sopimukseen. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on päätoiminen työllinen ja saa palkkaa. Oppisopimuskoulutuksessa työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta, jos koulutuksesta aiheutuu työantajalle kustannuksia ja koulutuksen järjestäjä ja työnantaja sopivat korvauksen maksamisesta.

Lisää tietoa: http://minedu.fi/tyopaikalla-oppiminen