Osaamisen tunnustaminen

Opintojesi tulee edetä niin, että et joudu opiskelemaan useampaan kertaan samoja asioita. Sinulla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja vaatimuksia keskeiseltä osalta vastaavat aikaisemmin suoritetut opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi.

Hyväksiluettavia opintoja voivat olla vaikkapa toisessa ammatillisessa oppilaitoksessa suoritetut opinnot, lukio-opinnot sekä erilainen harraste- ja vapaaehtoistoiminnasta hankittu osaaminen. Osaamisen tunnustamisella korvataan tai luetaan hyväksi suoritet- tavaan tutkintoon kuuluvia opintoja, jolloin lyhennetään myös opiskeluun käytettävää aikaa.

Voit hakea osaamisen tunnustamista suoraan kyseisen aineen opettajalta tai kysyä neuvoa oppilaanohjaajalta. Aikaisemmin hankittu osaaminen ei vanhene, mutta osaamisen ajantasaisuus voidaan tarkistaa. Kun haluat hakea opintojen tunnustamista, käytä tähän tarkoitukseen tehtyä lomaketta.

Menettely

  • Pyydät osaamisen tunnustamista/hyväksi lukemista aikaisemmista opinnoista ensim- mäisen lukukauden kuluessa opiskelun alkamisesta.
  • Muualla samanaikaisesti tehdyistä suorituksista pyydät hyväksi lukemista kuukauden kuluessa siitä, kun suoritus on valmistunut.
  • Käytät Porvoo International Collegen hyväksymislomaketta, ja liität mukaan kopiot suorituksia osoittavista todistuksista.
  • Opiskeluaikana voit pyytää suorituksestasi ehdollista hyväksilukemispäätöstä myös ennakkoon. Tällöin hyväksi lukeminen astuu voimaan, kun olet saanut pyynnönmukaisen suorituksen valmiiksi ja olet jättänyt suorituksesta todistuskopion opintooh jaajalle.

Hakemuksen jätät opintotoimistoon, ja siitä annettu päätös ilmoitetaan sinulle mahdollisimman pian. Mikäli olet tyytymätön päätökseen, voit pyytää päätökseen oikaisua oppilaitoksen oikaisusäännösten mukaisesti. Korvattuja tai hyväksi luettujen tutkinnon osien arvosanoja voi korottaa koulutuksen aikana.

Jos haluat saada aikaisempia työjaksoja tunnustetuiksi, on työtäsi verrattava oppilaitoksen työssäoppimisjakson tavoitteisiin. Työssäoppimiseen rinnastettava työ on oltava sellaista, että se tukee kehittymistä ammatissa ja että oppilaitoksen asettamat työssäoppimisen tavoitteet saavutetaan. Voit myös joutua näyttämään osaamisesi.

Mikäli suoritat lukio-opintoja, voit korvata lukion kursseilla yhden tutkinnon osan (15 osp) sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat (yhteensä 10 osp) kokonaan.