Järjestelmien käyttösäännöt

Opiskelijoiden tietojärjestelmien käyttösäännöt

Käyttösääntöjen merkitys

Oppilaitos tarjoaa opiskelijoille tietokonejärjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien käyttöoikeuden opiskelun ajaksi. Toimivien työskentelyolosuhteiden takaamiseksi on tarpeen noudattaa yhteisesti sovittuja sääntöjä.
Oppilaitos voi tarvittaessa muuttaa sääntöjä ja antaa niitä täydentäviä ohjeita.
Näiden sääntöjen viimeisin versio löytyy aina osoitteesta:
www.pointcollege.fi/ohjeet

Tietoturvallisuus

Tietoturvallisuudella tarkoitetaan, että laitteistot, ohjelmistot, tietoliikenneyhteydet ja tiedot on suojattu fyysisesti, teknisesti ja toiminnallisesti.
Kaikkien oppilaitoksessa opiskelevien ja työskentelevien tulee huolehtia tietoturvallisuudesta.
Järjestelmiä on yleisesti ottaen käytettävä huolellisesti ja hyvän tavan mukaisesti.

Käyttäjätunnukset ja salasanat

Oppilaitoksessa opiskelevalle henkilölle myönnetään käyttäjätunnus opiskelijoille tarkoitetuille tietokoneille. Vastaanottaessaan käyttäjätunnuksen opiskelija allekirjoittaa käyttösitoumuksen ja samalla ilmoittaa lukeneensa tietoturvasäännöt.
Opiskelijalta poistetaan käyttäjätunnus kun hän valmistuu tai eroaa oppilaitoksesta.
Salasana noudattaa vahvempaa turvaluokitusta, ja se sisältää erikokoisia kirjaimia ja numeroita sekä on vähintään 7 merkkiä pitkä. Salasana on vaihdettava 4 kuukauden välein tai useammin jos järjestelmä sen vaatii.

Kirjautuminen tietokoneelle

Opiskelijalla on henkilökohtainen tunnus jolla hän kirjautuu tietokoneelle. Jokainen on velvollinen pitämään huolta salasanastaan, ettei se joudu muiden käsiin. Salasanaa ei saa antaa muiden käyttöön.
Jos salasana unohtuu, on opiskelijan henkilökohtaisesti pyydettävä atk-tuelta uutta salasanaa ja pyydettäessä myös todistettava henkilöllisyytensä.

Tietokoneilla työskentely

Opiskelijan työskennellessä luokassa tai muussa atk-työskentelyyn tarkoitetussa tilassa, on hänen noudatettava hyvän työskentelytavan periaatteita.
MUISTA KIRJAUTUA JÄRJESTELMÄSTÄ ULOS LOPETTAESSASI TYÖSKENTELYN.

Ohjelmiston luvaton käyttö ja kopiointi

Työasemissa olevia ohjelmia saa vapaasti käyttää mikäli ne liittyy opiskeluun, jollei muuta erikseen mainita. Ohjelmien kopiointi omille tietovälineille on kielletty. Ohjelmien asentaminen oppilaitoksen tietokoneille ja muille laitteille on kielletty.
Ylläpitäjien oikeudet

Oppilaitoksen tietokonejärjestelmien ylläpitäjillä on lupa ja velvollisuus valvoa, rajoittaa ja säädellä tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käyttöä sekä tarvittaessa kopioida, siirtää, poistaa tai lukea koneissa tai verkoissa olevaa tietoa.
Mikäli yhteydet kuormittuvat liikaa, muodostuvat liian kalliiksi tai niiden käyttö aiheuttaa turvallisuusriskejä, oppilaitos voi rajoittaa tietoliikennettä.
Ylläpitäjillä on oikeus puuttua käyttäjien tiedostoihin ja verkkoliikenteeseen ilman käyttäjän lupaa ainoastaan mikäli järjestelmän häiriötilanne sitä vaatii, tai on syytä epäillä väärinkäyttöä tai rikollista toimintaa.

Ylläpitäjien velvollisuudet

Koko oppilaitoksen henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus luottamuksellisten tietojen suhteen.
Ylläpitäjien tulee huolehtia siitä, että järjestelmiin tehtävien muutosten vaikutuksista tiedotetaan ja tarvittaessa annetaan riittävästi opastusta.

Käyttäjien oikeudet

Käyttäjät voivat tehdä atk-palvelujen kehittämiseen liittyviä aloitteita.
Käyttäjä voi tehdä kirjallisen valituksen oppilaitoksen rehtorille mikäli hän on tyytymätön ylläpidon häneen kohdistamiin toimenpiteisiin.

Käyttäjien velvollisuudet

Hyvien työskentelyolojen varmistamiseksi käyttäjien tulee tuntea vastuunsa järjestelmien käytöstä ja ottaa huomioon muut järjestelmän käyttäjät. Käyttäjien tulee huolehtia yhteiseen tietoturvallisuuteen liittyvistä asioista. Kukin käyttäjä vastaa itse kaikesta tunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä. Vaikka ylläpitäjä pyrkii viime kädessä huolehtimaan varmuuskopioinnista, käyttäjä vastaa itse henkilökohtaisten tietojensa suojaamisesta ja varmistuksesta.
Käyttäjän tulee huomioida muut järjestelmän käyttäjät, eikä muille käyttäjille, tietojärjestelmille tai oppilaitokselle saa aiheuttaa haittaa.
Oppilaitoksen henkilöstön antamia ohjeita on aina noudatettava.

Käytön rajoitukset

Kiintiöiden ja muiden käyttörajoitusten kiertäminen tai sen yrittäminen on kiellettyä.
Tunnettujen tai uusien tietoturvaheikkouksien etsiminen ja käyttäminen on kiellettyä.
Tietojärjestelmien ja -verkkojen käyttö muihin järjestelmiin murtautumiseksi tai murron yrittämiseksi on kiellettyä.
Tietokonevirusten ja muiden haittaohjelmien levittäminen oppilaitoksen verkkoon tai laitteisiin on kiellettyä.